GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMER

Inleiding

Op bezoek aan de website van Mead Johnson & Company, verder genoemd: 'de website', alsmede gebruik van de aangeboden informatie op de website, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart de bezoeker/gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Mead Johnson & Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Het gebruik van documenten en informatie die op deze website ter download worden aangeboden geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker/bezoeker. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Mead Johnson & Company aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op deze website onvolledig, onjuist of niet actueel zijn. Mead Johnson & Company kan de bezoeker/gebruiker ten aanzien hiervan geen enkele garantie geven.

Wijziging

De inhoud van de website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op de website wordt door Mead Johnson & Company periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde alsmede met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Mead Johnson & Company mag de informatie op haar website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Mead Johnson & Company raadt de bezoeker/gebruiker van deze website dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, geexploiteerd, vermarkt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Mead Johnson & Company. Mead Johnson & Company of de betreffende rechthebbende(n), behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder andere teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en (handels)merken van Mead Johnson & Company en de aan haar gelieerde ondernemingen. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. De website en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, vermarkten, openbaar maken, exploiteren, distribueren, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande, schriftelijke toestemming van Mead Johnson & Company.

(Hyper)links

Daar waar Mead Johnson & Company (hyper)links naar websites van derden weergeeft en/of daarnaar verwijst, betekent dit niet dat Mead Johnson & Company de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke (hyper)links is volledig voor eigen rekening en risico van de bezoeker/gebruiker van de website. Mead Johnson & Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De juistheid, redelijkheid , waarheidsgetrouwheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van alle informatie op dergelijke websites is en wordt niet door Mead Johnson & Company gecontroleerd.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien bezoekers en gebruikers informatie of ander materiaal Mead Johnson & Company verstrekken, gaan bezoekers en gebruikers ermee akkoord dat Mead Johnson & Company hiervan gebruik kan maken. De bezoekers en gebruikers die informatie of ander materiaal verstrekken garanderen dat de informatie of ander materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden van welke aard da nook of anderszins onrechtmatig is. Voor – door bezoekers of gebruikers – zelf geplaatste informatie of ander materiaal aanvaardt Mead Johnson & Company geen enkele aansprakelijkheid. Voort behoudt zij zich het recht voor om deze informatie op elk moment te wijzigen, bewerken en/of verwijderen.

Aansprakelijkheid

Gezien het voorgaande sluit Mead Johnson & Company alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek en gebruik van haar website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen. Mead Johnson & Company is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van haar website in de meest ruime zin. Ook kunnen er geen rechten aan de website worden ontleend. Mead Johnson & Company aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledige en/of gedateerde informatie.

Enfamil, Nutramigen, Pregestimil en LIPIL zijn handelsmerken van Mead Johnson & Company.

LGG® en het LGG®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Valio Ltd, Finland

Vragen, klachten en opmerkingen

Met vragen, klachten, opmerkingen en reacties kunt u terecht bij:

Mead Johnson & Company                                                                                                                                                 
Zuidplein 142
1077 XV Amsterdam
Tel: 0800-4455001                                                                                                    
e-mail: info@meadjohnson.nl

Colofon

Deze website is in opdracht van Mead Johnson & Company ontwikkeld door The Secret Lab B.V.

© 2013 Mead Johnson & Company. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

2013 Mead Johnson & Company, LLC.
Alle rechten voorbehouden